Algemene voorwaarden Postcode Tools.nl

Artikel 1: Begripsbepaling

 • 1.1. Postcode Tools.nl: de website in eigendom van BlueBird Web B.V., gevestigd te Nieuwegein, opererend onder KvK nummer 85967777.
 • 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Postcode Tools.nl een aanbieding doet of met wie Postcode Tools.nl een Overeenkomst sluit.
 • 1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Postcode Tools.nl en de Opdrachtgever voor het gebruik van een dienst van Postcode Tools.nl of het verrichten van werkzaamheden door Postcode Tools.nl.
 • 1.4. Abonnementsovereenkomst: iedere Overeenkomst tussen Postcode Tools.nl en de Opdrachtgever die de Opdrachtgever het recht geeft om, tegen betaling van het tarief, gedurende de Contractperiode de overeengekomen dienst te kunnen gebruiken.
 • 1.5. Contractperiode: de periode die begint op het moment dat het gebruik van de dienst volgens de Abonnementsovereenkomst start en welke termijn voort duurt voor de tussen Postcode Tools.nl en de Opdrachtgever in de Abonnementsovereenkomst overeengekomen termijn.
 • 1.6. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • 1.7. API sleutel: de unieke authenticatiesleutel welke de Opdrachtgever toegang verleent tot de overeengekomen dienst van Postcode Tools.nl. Deze sleutel wordt na registratie verstrekt aan de Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Postcode Tools.nl en op iedere Overeenkomst die Postcode Tools.nl met Opdrachtgever sluit tot het leveren van diensten.
 • 2.2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 • 2.3. Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en akkoord met de Algemene Voorwaarden. Postcode Tools.nl wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 • 2.4. Postcode Tools.nl is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Postcode Tools.nl zal een wijziging minimaal 1 maand voor inwerkingtreding bekend maken via een Servicebericht. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn gesloten.
 • 2.5. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Postcode Tools.nl en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Echter wordt dit nooit gedaan.

Artikel 3: Abonnement

 • 3.1. Postcode Tools.nl is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren.
 • 3.2. Postcode Tools.nl is gerechtigd de abonnementsvormen- en tarieven te wijzigen. Postcode Tools.nl zal een wijziging minimaal 1 maand voor inwerkingtreding bekend maken via een Servicebericht. Een Servicebericht is communicatie via e-mail of telefoon. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van abonnementsvormen- of tarieven niet wenst te accepteren heeft deze het recht om het abonnement uit te dienen tot de vervaldatum. Indien de Opdrachtgever het abonnement wenst te verlengen dan zullen de nieuwe abonnementsvormen- en tarieven van kracht.
 • 3.3. Wanneer de Opdrachtgever de abonnement limieten heeft bereikt, dan dient de Opdrachtgever zelf de abonnementsvorm te upgraden naar het eerstvolgende pakket met hogere limiet dat aansluit bij het gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient het verschil in kosten ten opzichte van het voorgaande pakket te betalen. Opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid om de upgrade te downgraden met ingang van de eerstvolgende Contractperiode.

Artikel 4: Duur en beëindiging

 • 4.1. Elke Abonnementsovereenkomst tussen Postcode Tools.nl en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van 1 maand of 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een Contractperiode is gelijk aan de startdatum van de Overeenkomst. Na afloop van de Contractperiode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd, tenzij de Opdrachtgever tussentijds via de “Abonnement opzeggen” in zijn of haar account via de volgende pagina: https://postcodetools.nl/user/subscription kenbaar heeft gemaakt de Overeenkomst niet te willen voortzetten.
 • 4.2. Een Abonnementsovereenkomst kan zonder opzegtermijn tegen het einde van de lopende Contractperiode worden opgezegd.
 • 4.3. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, uitstel van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Postcode Tools.nl het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Postcode Tools.nl. De Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op enige compensatie of schadevergoeding.

Artikel 5: Betaling

 • 5.1. Postcode Tools.nl is gerechtigd om periodiek te factureren en automatisch te incasseren. Betaling van een factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken.
 • 5.2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de Abonnementsovereenkomst, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van de Opdrachtgever en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan Postcode Tools.nl ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 3 procent. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 • 5.3. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan behoudt Postcode Tools.nl zich het recht voor om Opdrachtgever de toegang tot de diensten van Postcode Tools.nl te ontzeggen.

Artikel 6: Gebruik

 • 6.1. De Opdrachtgever verklaart dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Overeenkomst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de diensten van Postcode Tools.nl uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
 • 6.2. De Opdrachtgever verklaart de diensten van Postcode Tools.nl niet te misbruiken voor elk ander gebruik dan het gebruik waarvoor de diensten redelijkerwijs door Postcode Tools.nl bedoeld zijn.
 • 6.3. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toepassing van de door Postcode Tools.nl geleverde diensten of gegevens.
 • 6.4. De verstrekte API sleutel is strikt gebonden aan Opdrachtgever en mag niet openbaar gepubliceerd worden. Het is Opdrachtgever toegestaan om de API sleutel te verstrekken aan een externe webdeveloper voor implementatie. De Opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruiken en beschermen van de verstrekte API sleutel. Postcode Tools.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het verstrekken van de API sleutel aan derden door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Postcode Tools.nl in dat kader vrijwaren voor alle eventuele claims van derden inclusief claims gebaseerd op privacywetgeving. Bij (vermoedens van) verlies van een API sleutel kan een nieuwe API sleutel worden aangevraagd en wordt de bestaande API sleutel ongeldig gemaakt.
 • 6.5. Bij vermoedens van verkeerd gebruik, achterstallige betalingen of misbruik van de API sleutel van de Opdrachtgever is Postcode Tools.nl gerechtigd - zonder tussenkomst van de Opdrachtgever - de toegang tot de diensten van Postcode Tools.nl te blokkeren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • 7.1. De diensten van Postcode Tools.nl zijn op een as-is basis aangeboden. Zodoende kan Postcode Tools.nl op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid. De aansprakelijkheid van Postcode Tools.nl voor indirecte schade is uitgesloten. Indien de dienst niet beschikbaar is met gevolg van een natuurramp, stroomuitval, vuurnado, overmacht of andere externe gebeurtenissen waardoor Postcode Tools.nl niet werkt, dan is Postcode Tools.nl hier niet voor aansprakelijk.
  • 7.1.1. Postcode Tools.nl hanteert een vrijwaring van schadevergoeding (exoneratiebeding). Dit houd in dat alle aansprakelijkheid eisen geweigerd worden, tenzij er duidelijk bewijs is dat Postcode Tools.nl fout zit.
 • 7.2. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever en schade verband houdende met de inschakeling van derden door Opdrachtgever. Ook wordt onder indirecte schade verstaan schade van een bug in de diensten, mede verstaan de niet beschikbaarheid of defecten van de diensten of schade vanwege onjuiste informatie voortkomende uit het gebruik van de diensten door Opdrachtgever, tenzij deze schade toerekenbaar is veroorzaakt door Postcode Tools.nl.
 • 7.3. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Postcode Tools.nl wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 • 7.4. De Opdrachtgever vrijwaart Postcode Tools.nl voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van Postcode Tools.nl door de Opdrachtgever.
 • 7.5. Mocht Postcode Tools.nl alsnog aansprakelijk zijn ongeacht het bepaalde onder 7.1 t/m 7.5 dan is de schade beperkt tot het bedrag waarvoor de Overeenkomst is aangegaan. Indien sprake is van een Abonnementsovereenkomst is de maximale terugbetaling beperkt tot de totale prijs over de Contractperiode van de lopende Abonnementsovereenkomst tot een maximum van 12 maanden met een maximum van € 750.

Artikel 8: Onderhoud

 • 8.1. Postcode Tools.nl is gerechtigd een dienst gedurende korte tijd buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de dienstverlening.Postcode Tools.nl mag dit zonder enige aankondiging uitvoeren als dit noodzakelijk is.
 • 8.2 Postcode Tools.nl update haar database met adresgegevens 1x per maand. Er kan dus voorkomen dat de gegevens niet actueel zijn als het adres dat ingevuld is een nieuwbouw woning betreft. Als dit het geval is, is Postcode Tools.nl niet aansprakelijk.

Artikel 9: Privacy

 • 9.1. Postcode Tools.nl voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet (hierna gezamenlijk: de Relevante Wetgeving). Bij het gebruik van de diensten van Postcode Tools.nl worden persoonsgegevens verwerkt.
 • 9.2. Als Postcode Tools.nl ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, handelt Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke en Postcode Tools.nl als verwerker conform de AVG. De rechten en verplichtingen over en weer in verband met deze verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen in ‘Artikel 10 – Verwerking t.b.v. opdrachtgever’.
 • 9.3. Bij het gebruik van de website of ter ondersteuning van de levering van de diensten van Postcode Tools.nl zullen wij enkele persoonsgegevens voor eigen doeleinden verwerken. Voor deze verwerking is Postcode Tools.nl verwerkingsverantwoordelijke conform de AVG.

Artikel 10: Verwerking t.b.v. opdrachtgever

 • 10.1. Postcode Tools.nl verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van en namens de Opdrachtgever, conform zijn schriftelijke instructies en onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Postcode Tools.nl zal geen persoonsgegevens verwerken voor geendoeleinde dan die bepaald zijn door de Opdrachtgever. Postcode Tools.nl heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
 • 10.2. Opdrachtgever verschaft aan Postcode Tools.nl toegang tot de volgende persoonsgegevens die door Postcode Tools.nl zullen worden verwerkt: postcode en huisnummer.
 • 10.3. De aard van de verwerking van de persoonsgegevens bestaat onder andere uit: verzamelen, overdragen, opslaan, verwijderen.
 • 10.4. De doeleinden waarvoor Postcode Tools.nl de persoonsgegevens mag verwerken zijn: (i) het uitvoeren van de werkzaamheden zoals overeengekomen in de Overeenkomst en (ii) het voldoen de aan relevante wet- en regelgeving.
 • 10.5. De verwerking van de persoonsgegevens duurt voort zolang als de de Overeenkomst in werking is.
 • 10.6. Postcode Tools.nl zal uitsluitend toegang verlenen aan (i) daartoe geautoriseerde personen in dienst van Postcode Tools.nl, op "need-to-know"-basis en (ii) daartoe geautoriseerde personen in dienst van door Postcode Tools.nl met instemming van Opdrachtgever aangestelde Sub-Verwerker(s), op "need-to-know"-basis.
 • 10.7. Postcode Tools.nl garandeert dat haar persoonsgegevens alleen aan derde landen doorgeeft op instructie van Opdrachtgever en dat deze doorgifte te allen tijde zal voldoen aan de standaarden gesteld in hoofdstuk V van de AVG.
 • 10.8. Postcode Tools.nl zal de persoonsgegevens en alle andere informatie die beschikbaar wordt gesteld door Opdrachtgever als vertrouwelijk behandelen. Postcode Tools.nl zal ervoor zorgen dat toegang tot de persoonsgegevens beperkt is tot die werknemers die toegang nodig hebben voor de uitvoering van de verwerking die Postcode Tools.nl op grond van de verplichtingen in dit artikel en de Overeenkomst uitvoert.
 • 10.9. Op alle persoonsgegevens die Postcode Tools.nl – en medewerkers namens haar - voor de Opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Postcode Tools.nl neemt passende technische en organisatorische (beveiligings-)maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies, vernietiging, diefstal of andere onrechtmatige verwerking. Postcode Tools.nl zal in ieder geval de beveiligingsmaatregelen nemen.
 • 10.10. Postcode Tools.nl zal Opdrachtgever onmiddellijk bijstand verlenen bij de uitoefening van de aan betrokkene verleende rechten op grond van de Relevante Wetgeving, indien de Opdrachtgever deze zelf niet kan uitvoeren.
 • 10.11. Opdrachtgever heeft het recht om audits en inspecties uit te voeren met betrekking tot het nakomen van alle (beveiligings-)plichten door Postcode Tools.nl op grond van dit artikel. Opdrachtgever zal Postcode Tools.nl tijdig – en niet later dan 14 dagen voorafgaand – op de hoogte stellen van een audit of inspectie en deze zullen tijdens normale werktijden plaatsvinden. Postcode Tools.nl zal tijdig alle informatie ter beschikking stellen die de audit of inspectie mogelijk maakt of hieraan bijdraagt. Een Opdrachtgever mag maximaal 1x per jaar een audit aanvragen en alle gemaakte kosten zullen bij de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 • 10.12. Bij beëindiging of opzegging van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever gedurende één week de gelegenheid om alle (persoons)gegevens die bij Postcode Tools.nl als verwerker aanwezig zijn, op te vragen of te verplaatsen naar een andere locatie. Na deze termijn zal Postcode Tools.nl alle (persoons)gegevens (inclusief alle eventuele kopieën daarvan) verwijderen of vernietigen, tenzij Postcode Tools.nl wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.
 • 10.13. Postcode Tools.nl kan de verwerking van persoonsgegevens (gedeeltelijk) uitbesteden aan derde partijen (Sub-Verwerkers). Opdrachtgever geeft toestemming voor de uitbesteding van de verwerking aan Sub-Verwerkers, indien de Sub-Verwerkers aan dezelfde voorwaarden en verplichtingen zijn gebonden als die zijn opgenomen in dit artikel.
 • 10.14. Postcode Tools.nl zal Opdrachtgever inlichten over elk beveiligingslek en/of datalek dat van invloed kan zijn op de verwerking van de persoonsgegevens zoals geregeld in dit artikel, zodra een dergelijk incident wordt ontdekt dan wel zodra Verwerker zich ervan bewust wordt. Postcode Tools.nl zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever bij het uitvoeren van een risicobeoordeling, analyse naar de oorzaak en het vaststellen van corrigerende maatregelen. Postcode Tools.nl zal aan Opdrachtgever tevens bijstand verlenen bij het nakomen van dienst verplichtingen uit hoofde van artikel 32 tot en met 36 AVG (o.a. maar niet uitsluitend het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit).
 • 10.15. Postcode Tools.nl vrijwaart Opdrachtgever voor alle schade waarvoor Postcode Tools.nl aansprakelijk is, tot het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag met een maximum van 12 maanden. Postcode Tools.nl is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (i) het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder de Relevante Wetgeving die zich rechtstreeks tot verwerkers richten; of (ii) het niet naleven van de afspraken in dit artikel. Postcode Tools.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies die het gevolg is van het opvolgen van de instructies van Opdrachtgever, indien deze instructies in strijd zijn met de Relevante Wetgeving.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 • 11.1. Postcode Tools.nl behoudt alle (intellectuele) eigendomsrechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie.
 • 11.2. De Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet gebruiken, kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij de Opdrachtgever) of aan derden tonen dan wel aan derden ter beschikking stellen, voor enig ander doel anders dan waarvoor ze door Postcode Tools.nl aan de Opdrachtgever verstrekt zijn.

Artikel 12: Geheimhouding

 • 12.1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal iedere partij alle informatie met betrekking tot of verkregen van de andere partij geheimhouden tegenover derden.
 • 12.2. Iedere partij zal de informatie die door de andere partij is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Postcode Tools.nl optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Artikel 13: Overig

 • 13.1. Als een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 • 13.2. In het geval dat deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 • 13.3. Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 13.4. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank Utrecht.